Hynka, vysoko¹kolského studenta, pokousal vlkodlak. Teï se s tí­m musí vyrovant jak on, tak jeho pøí­tel Patrik. Jde o ruènì kreslený èernobílý strip vyu¾ívající nápady, které se nehodily do svìta Vlkodlaka Richarda. Opìt není­ pøí­stup k tématu podle obvyklých ¹ablon. Aktualizace o víkendech, ale nepravidelnì.

Poslední pøidaný:

HaP38-Počátek rande

Novinky:

A je to tady

28 03 2009 00:39

Stránka je nyní brána jako zálo¾ní.


Zmìny

14 03 2009 00:33

Pøipravte se, do konce dubna naostro rozjedu svou stránku na www.qtw.cz (pro tento komiks konkrétnì stránka http://www.qtw.cz/coms/index.php?tpl=view&kom=hp ).
Co to znamená pro tuto stránku?
1. Pøidám reklamy. Prý bych je tu mìl zobrazovat, akorát mám velice aktivní Adblock plus i s roz¹íøením na blokování elementù samotné stránky, tak¾e jsem si nev¹iml, ¾e mi tu chybí.
2. Zru¹ím anonymní komentáøe, tak¾e se vyjádøit mù¾e pouze registrovaná osoba. Také nebudu zdej¹í komentáøe sledovat tak èasto, narozdíl od tìch na nové stránce.
3. Stránka dostane oznaèení "mirror", tak¾e bude pouze jako zálo¾ní, kdyby se cokoliv stalo s hlavní.
4. Aktualizace budou o den pozdìji ne¾ na hlavní stránce :)

Prosím, nebojte se zapojit do testování, a hla¹te prosím v¹echny mo¾né chyby, dokud se dají snadno odstranit!


Potí¾e

16 11 2008 05:39

Detaily uvedeny na mé hlavní stránce:
http://www.tenzor.cz/quint/nove.htm


Spu¹tìní

05 09 2008 22:40

Dnes oficiálnì spou¹tím komiks Hynek a Partik i na tomto prostoru, jeliko¾ mám pocit, ¾e u¾ má dost stránek i dostateèný potenciál (dal¹í nápady). Aktualizace, jak je uvedeno, budou nepravidelnì o víkendu, pokusím se alespoò o 2 stripy za mìsíc.


Star¹í novinky
Hostováno na Smack Jeeves. Vzhled stránky navrhl Nikicus, editoval Quint the Wanderer.
Jsi asi -tým náv¹tìvníkem mých komiksù.